Stockholm

Stadgar för Stockholmssektionen inom BMW Club Schweden

§ 1 Namn
Sektionens namn är BMW Club Schweden Stockholmssektionen (sektionen).

§ 2 Syfte och målsättning
Sektionen är en underavdelning till föreningen BMW Club Schweden (klubben), utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen. Sektionen skall i en seriös anda främja intresset för BMW-bilar framför allt Stockholmsområdet, Roslagen, Södertörn och Mälardalen genom att:
- sprida information om bilmärket BMW och dess historia.
- verka för att höja utbytet av att äga och köra en BMW.
- verka för bevarandet och restaurerandet av olika BMW-bilar.
- verka för informationsutbyte inom sektionen.

§ 3 Verksamhet
Sektionen skall verka för den i § 2 andra stycket angivna målsättningen genom att:
- arrangera medlemsmöten och andra sammankomster.
- stimulera och underlätta bevarande- och restaureringsarbeten med BMW-bilar.
- ombesörja kontakter med myndigheter, klubbar och andra institutioner med verksamhet som berör sektionens målsättning.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i sektionen är avgiftsfritt för medlem i BMW Club Schweden.

§ 5 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är årsmöte eller extra ordinarie medlemsmöte. Den konkreta ledningen av sektionens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer årsmötets beslut och sköter sektionens löpande verksamhet.

§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av:
- en ordförande som varje jämt år väljs på två år.
- en vice ordförande / klubbmästare som varje udda år väljs på två år.
- en sekreterare / kassör som varje jämt år väljs på två år.
- en webbmaster som varje udda år väljs på två år.
- en valnämnd bestående av två ledamöter som väljas på ett år. Sammankallande i valnämnden utses av årsmötet.
Styrelsen kan föreslå komplettering med ytterligare ledamöter för att minska arbetsbelastningen för ovan nämnda dubbelfunktioner.
Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara medlem i BMW Club Schweden sedan minst 12 månader och skall vara personligen närvarande vid årsmötet. Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger, med 2/3 majoritet, medge undantag från närvarokravet.
Styrelsen äger rätt att efter eget val adjungera medlemmar för specifika projekt.

§ 7 Styrelsearbetet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst en vecka före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning. Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Endast ordinarie styrelseledamöter äger rösträtt.
Ärenden som kräver särskild behandling får handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. Arbetsgruppens förslag skall föreläggas styrelsen för beslut.

§ 8 Firmateckning
Sektionen är ingen egen juridisk person och har därför ingen firmatecknare. Styrelsen kan, utöver ordföranden, ge kassören rätt att teckna konton i bank och post.

§ 9 Verksamhet och årsmöte
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.
Årsmötet hålls årligen före utgången av januari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmötet samt distribuerar förslag till dagordning via sektionens hemsida minst två veckor före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Om kallelse skett i stadgeenlig ordning
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän som även utför kontroll av antalet röstberättigade
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk rapport
8. Revisors berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
13. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
14. Inkomna motioner och förslag
15. Övriga frågor
Röstberättigad medlem har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
Beslut fattas med enkel majoritet om inte styrelsen har föreskrivit annan metod. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Rösträkning kan begäras av envar röstberättigad mötesdeltagare.

§ 10 Motioner
En medlem kan genom motion väcka förslag om sektionens verksamhet eller beträffande stadgarna. En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen skall bereda inkomna motioner. Dessa skall presenteras på mötet.

§ 11 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse en revisor som skall väljas på ett år.
Revisorn skall granska sektionens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisorn skall avge revisionsberättelse till årsmötet. Denna skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
Styrelsen skall senast den 10 januari hålla räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll tillgängliga för granskning. Revisorn äger rätt att när som helst under verksamhetsåret erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.
Revisorn skall i sin berättelse föreslå respektive avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 12 Extra ordinarie medlemsmöte
Extra ordinarie medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när revisorn eller minst 25 medlemmar så påfordrar.
Styrelsen är då skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Förslag till dagordning samt skriftlig redogörelse för orsaken till mötet skall bifogas kallelsen, som läggs ut på sektionens hemsida senast två veckor före mötet.
Vid ett extra ordinarie medlemsmöte skall de i § 9 under punkterna 1., 2., 3., 4. och 13. angivna ärendena behandlas. Beslut fattas i enlighet med reglerna i § 9.

§ 13 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie medlemsmöte, vid styrelsemöte och vid möte i arbetsgrupp enligt § 7 andra stycket. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet. Protokoll skall justeras inom en månad från mötet.
Justerat protokoll från årsmöte eller från extra ordinarie medlemsmöte skall publiceras på sektionens hemsida.
Protokoll från styrelsemöte eller från möte i arbetsgrupp enligt § 7 andra stycket skall tillställas styrelsens medlemmar senast två veckor efter att det har justerats.

§ 14 Ändringar av stadgar
För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två av varandra följande möten enligt § 9 och/eller § 12. Mötena skall hållas med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmötet.

§ 15 Upplösning av sektionen
Sektionen upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns enligt procedur beskriven i § 14.
Vid upplösning av sektionen skall eventuella tillgångar tillfalla BMW Club Schweden.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97