Klubbinfo

Integritetspolicy för www.bmwcs.com

Denna Integritetspolicy gäller denna Webbplats och inte nödvändigtvis andra webbplatser för BMW på Internet. När du lämnar denna Webbplats måste du läsa Integritetspolicyn för den plats du besöker.
Om du inte accepterar Integritetspolicyn bör du lämna Webbplatsen.

Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy.

Allmän datainsamling

BMW Club Schweden är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker Webbplatsen. Vi ber dig notera att BMW Club Schweden kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till BMW Club Schwedens kunder, försäljning, trafikmönster och information relaterad till av BMW Club Schweden utvalda tredjepartsföretag. Nyss nämnd statistik och allmänna information innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Personuppgifter

För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva kundprogram som BMW Club Schweden och det forum du finner hos BMW Club Schweden, kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. BMW Club Schweden äger rätt att använda denna information för att svara på förfrågningar eller kontakta dig via post, e-post eller ringa och informera dig om BMW Club Schwedens nya produkter, tjänster eller kampanjer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till denna Webbplats, kan BMW Club Schweden behöva kontakta dig för att erhålla ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. BMW Club Schweden kommer emellertid inte, såvida det inte krävs av tillämpbara lagar, att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva kundprogram. Härmed ger du BMW Club Schweden tillstånd att utbyta information som du lämnat med sina sektioner för ovannämnda ändamål.

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss kan denna Webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för Internetprotokoll, operativsystem, webbläsartyp, trafikmönster och adresser till alla hänvisande webbplatser.

Säkerhet

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller "hackers". BMW Club Schweden har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter.

Sammanställda datas riktighet

BMW Club Schweden kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som BMW Club Schweden samlar in i sammanhang med driften av denna Webbplats.

Besökaridentifiering

Från tid till annan kan BMW Club Schweden placera information på din dator för att BMW Club Schweden ska kunna identifiera dig. Denna information kallas allmänt för "cookies". Genom att ta reda på hur och när BMW Club Schweden-besökare använder Webbplatsen, kan denna information hjälpa BMW Club Schweden att fortsätta förbättra Webbplatsen. BMW Club Schweden kommer bara att använda cookies för att visa information på din hårddisk som lades dit av en cookie från denna Webbplats. Bruket av cookies är branschstandard och många webbplatser använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna Webbplats. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du ange detta i din webbläsare, om denna medger det.

Minderåriga

Ingen information får skickas till BMW Club Schweden av personer under 18 års ålder utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 års ålder får inte heller genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna Webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

Ändring av Webbplats

BMW Club Schweden äger rätt att ändra denna Integritetspolicy, eller ändra, modifiera eller dra in tillgången till denna Webbplats eller dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.

Disclaimer

Genom att använda BMW Club Schweden webbsidor har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, får du inte använda webbplatsen.
Innehållet på BMW Club Schweden webbsidor är upphovsrättsligt skyddat av © BMW Club Schweden. Rättighet som inte uttryckligen räknas upp nedan är förbehållen BMW Club Schweden. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av del av eller hela innehållet i någon form utan ett tidigare skriftligt medgivande av BMW Club Schweden är förbjudet om inte nedanstående villkor iakttas. BMW Club Schweden tillåter att du besöker BMW Club Schweden webbsidor via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt eget personliga bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av BMW Club Schweden. Tillgång till enskilda dokument på BMW Club Schweden webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på BMW Club Schweden webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och såsom de mottages. BMW Club Schweden garanterar inte att anslutningen till dess webbsidor är avbrottsfri eller att webbsidorna är felfria. BMW Club Schweden förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem. INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG LÄMNAS AVSEENDE VARE SIG TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL PÅ DESSA SIDOR, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE T.EX ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET ELLER KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET FÖR ETT ALLMÄNT ELLER SÄRSKILT ÄNDAMÅL. BMW CLUB SCHWEDEN FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR ALLA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER OCH FÖLJDSKADOR SÅSOM T.EX. FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLUST P.G.A AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV ELLER SVÅRIGHETER ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST, ÄVEN OM BMW CLUB SCHWEDEN HAR MOTTAGIT INFORMATION OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR SANNOLIKA. LAGARNA I VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT AV VISSA GARANTIER UTELÄMNAS ELLER ATT VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÖRS, VARFÖR DE OVAN NÄMNDA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG. BMW CLUB SCHWEDEN ANSVAR SKALL I SÅDANA FALL VARA BEGRÄNSAT I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN TILL VAD TILLÄMPLIG LAG MEDGER.

För att förenkla din åtkomst kan BMW Club Schweden inkludera länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man. Vid länkning till en sådan tredje mans webbplats, skall du kontrollera och godkänna de användningsregler som gäller för den webbplatsen innan du börjar använda den. Du förklarar dig härigenom också införstådd med att BMW Club Schweden inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och att BMW Club Schweden inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Vidare betyder inte en länk till en sådan webbplats att BMW Club Schweden stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen.

Genom att översända material till någon av våra servrar, t.ex. genom e-post eller via BMW Club Schweden webbsidor ansvarar du för att: (a) materialet inte innehåller något som är olagligt eller i övrigt opassande för publicering; (b) du kommer att använda rimliga ansträngningar för genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material översänds; och (c) du äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse oss med materialet och att BMW Club Schweden får publicera materialet och/eller inkorporera materialet eller andra företeelser beskrivna i materialet i våra produkter utan ansvar eller någon skyldighet att utge ersättning eller vederlag (d) det inte kommer att vidtas åtgärder mot BMW Club Schweden p.g.a. det material du översänder och du godkänner att ersätta oss om någon tredje man vidtar åtgärder p.g.a. det material du översänder.

BMW Club Schweden kan inte kontrollera och kontrollerar inte innehållet i material som översänts av användare på BMW Club Schweden webbplats och är inte ansvarigt för sådant innehåll. BMW Club Schweden kan när som helst på eget initiativ ta bort innehåll översänt av användare.

BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW och som BMW Club Schweden får använda enligt avtal med BMW. BMW Club Schweden produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör BMW Club Schweden. Andra produkt- eller firmanamn som nämns här kan vara varumärken eller firmanamn som tillhör deras respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats innebär inte att BMW Club Schweden upplåter en licens eller på annat sätt medger några rättigheter att använda märken som visas på webbplatsen, om du inte först skaffat dig ett skriftligt godkännande från BMW Club Schweden eller tredje man som innehar rättigheterna i fråga.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97