Motorsport

Din fordonsförsäkring

Överenskommelse mellan BMW Club Schweden och BMW Originalförsäkring

Nedan beskrivna överenskommelse gäller 2018 och avseende bankörning med gatbilar på inhägnad motorbana

Sammanfattning:

 • Gäller enbart för medlemmar i BMW Club Schweden (BMW CS) och i sektionen Motorsport (BMW CSM) som har sin bil helförsäkrad via BMW Originalförsäkring (BMW OF).
 • Överenskommelsen gäller enbart under bankörning på inhägnad motorbana som arrangeras av BMW CS/BMW CSM.
 • Gäller enbart i enlighet med Svenska Bilsportsförbundets reglemente (SBF RA). Här menas trafik-, och vagnskadeförsäkring, eller vagnskadegaranti i BMW OF.
 • Självrisk vid bankörning är 20% av skadekostnaden lägst 20000 SEK. Denna självrisk gäller oberoende av bilens normala självrisk. 
 • Ovanstående BMW OF-försäkring gäller inte under: 
  • bilkörning på Nürburgring
  • tävling
  • träning inför tävling
  • bilkörning som anses vara "man mot man"
  • tidtagning inkluderande laptimer             
 • Besiktning av bilar ska göras innan varje arrangemang av BMW CS/BMW CSM. Förekommande skador dokumenteras.
 • Registreringsnummer meddelas OF innan bankörningsdagen, dvs alla deltagande bilar måste vara föranmälda till BMW OF. Detta görs av klubbrepresentanter, och ska därför ej göras av deltagaren.
 • Återrapport efter varje arrangemang görs av BMW CS/BMW CSM oavsett om skada inträffat eller inte.
 • Om en skada har inträffat ska en redogörelse göras, och vilka som var inblandade, samt dess skador.

 

Överenskommelsen i sin helhet

Överenskommelse mellan BMW Club Schweden (BMWCS) och BMW Originalförsäkring

Detta dokument avser särskilt utökat försäkring/vagnskadegaranti åtagande till de försäkringstagare och vagnskadegaranti innehavare som, vid bankörning kör med BMW försäkrad i BMW Originalförsäkring alternativt har gällande vagnskadegaranti. Överenskommelsen avser bankörning på bana, ej öppen för allmänheten, iordningställd för körning med motorfordon enligt Svenska Bilsportförbundet RA 5.6.1 (tränings-/testkörning). Överenskommelsen avser bankörning i Sverige, Norge, Finland eller Danmark anordnat av BMW CS under 2018.

Nedanstående beskriver vad som gäller för respektive försäkringsmoment:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen följer trafikskadelagen (1975:1410) §1 - vilket innebär att trafikförsäkring inte gäller för motordrivet fordon om det användes vid: tävling eller träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

Exempelvis är körning "man mot man" är att betrakta som tävlingsliknande körning. Likväl all form av körning kring bana där tidtagning (arrangören av bankörningen får inte tillåta deltagarna att använda s.k. Laptimer eller liknande utrustning) eller resultatlista förekommer.

Trafikförsäkring är alltså inte är gällande vid någon av ovanstående aktiviteter, vilket kan innebära att ingen ersättning lämnas vid skada för t.ex. personskador och skada på annans egendom. Trafikförsäkringen, med ordinarie självrisk, gäller dock vid bankörning arrangerad av BMW CS så länge regler och åtagande enligt denna överenskommelse efterlevs.

Kaskoförsäkring (delkasko och vagnskada/garanti)

Delkasko - gäller förutsatt att delkasko försäkring är tecknad. Maskin- och elektronikförsäkring gäller inte om skada inträffar vid körning på bana. Övriga delar i delkasko gäller under bankörning med ordinarie självrisker för respektive försäkringstagares fordon.

Vagnskada/vagnskadegaranti - gäller förutsatt att försäkring om vagnskada är tecknad/garanti är gällande. Oavsett vilken självrisk som är avtalad med försäkringstagare i dennes ordinarie försäkring eller vagnskadegarantibevis, gäller vagnskadeförsäkringen/vagnskadegarantin med självrisk 20% av skadekostnaden lägst 20 000 kr.

Ersättning för s.k. Mervärde samt hyrbil, eller annat stillestånd, utbetalas inte då skada inträffat under bankörning enligt denna överenskommelse.

Regler vid körning på bana iordningställd för körning med motorfordon

 • Omkörning tillåts endast om framförvarande förare uppmärksammat att omkörning ska ske, lämpligast sker detta med att framförvarande ger signal med blinkers och sedan åker åt sidan och lämnar utrymme för omkörning.
 • Befintliga s.k. antisladd system i bil måste vara inkopplade vid körning på bana. Vid bortkoppling av system, och skada sker på bana, lämnas ersättning.
 • Vid blött väglag skall fart reduceras och stor aktsamhet gäller. Vid kraftigt regn/väldigt våt vägbana har arrangören rätt att stoppa körpass om eventuell skaderisk är påfallande.
 • Det är inte tillåtet att bilägare lånar ut sitt fordon till andra förare för att köra fordonet på banan. Familjemedlemmar (samma bostadsadress) och instruktörer är dock undantagna till detta. Förare får inte heller medföra passagerare, endast instruktör får medfölja. Instruktör som förare och fordonets brukare som passagerare är också tillåtet.
 • Föraren ska ha den körkortsbehörighet som krävs för framförandet av fordonet och körkortet ska vid arrangemanget vara giltigt och gällande för aktuellt fordon.
 • Fordonet ska vara s.k. gatbilsregistrerad, och uppfylla alla krav för att få köras på allmän väg. Fordonet får vara extra säkerhetsutrustad. Fordonet ska även vid tiden för bankörningen vara i skick att klara av ett test hos Svensk Bilprovning, t.ex. gällande giltig motoreffekt samt godkända däck för bilmodellen.
 • Banans och arrangörens ordningsregler måste följas.
 • Förare som missbrukar bestämmelser avstängs med omedelbar verkan och riskerar att bli utan försäkringsersättning i händelse av en skada på fordonet.

Åtagande av BMW CS

 1. Besiktning av samtliga fordon ska ske innan arrangemanget av BMW CS, eventuella skador som fordonet har innan bankörningen ska dokumenteras. BMW CS har rätt att avvisa fordon som underkänts vid besiktningen.
 2. BMW CS ska meddela Stefan Järvall på BMW Originalförsäkring innan arrangemanget startar vilka försäkrade medlemmar som kommer att delta samt registreringsnummer på fordon som medlemmen avser köra med.
 3. Återrapport efter arrangemanget ska göras till Stefan Järvall oavsett om skada inträffat eller inte. Har skada inträffat ska återrapporten omfatta en kortfattad beskrivning av skadehändelsen, vem/vilka förare och fordon som varit inblandade samt vad och eventuellt vilka som skadats. Skadehändelsen måste inrapporteras av BMW CS, annars gäller inte försäkringsåtagande. BMW Originalförsäkring tar därefter vidare kontakt med skadedrabbad försäkringstagare.
 4. Teoretisk genomgång ska föregå körningen och ska innehålla information om uppförande på banan samt flagg och ljusinstruktioner.
 5. BMW CS har ansvar att informera berörda förare vid bankörning om vilka regler och åtaganden som gäller enligt denna överenskommelse.
 6. Det maximala antalet fordon som bana är dimensionerad för vid körning får ej överskridas.
 7. Vid arrangemanget ska det finnas flaggor, ljussignaler samt saneringsmaterial.
 8. Körpassen ska avbrytas när/om behov föreligger eller om någon av deltagarna börjar visa tendenser till att "åka racing".

Denna överenskommelse avslutas automatiskt 2018-12-31. Om parterna därefter önskar ny överenskommelsen ska ett nytt dokument upprättas.

 

Stockholm 31 januari 2018

 

Överenskommelsens undertecknades av följande personer:

Stefan Järvall, Produktspecialist BMW Originalförsäkring
Stefan Hjort, Ordförande BMW Club Schweden
Christer Nilsson, Sekreterare BMW Club Schweden
 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97